0546 488 555

Kennisbank

Reset afgerond app AquaBASE AVG banden BBB-keur 1 beschadigingen BéVéMat® BFBN bisschopsmutsen bochten bouwstoffenbesluit brekerzand breuklastklassen BRL BSV® CE cement certificaat co2 crediteuren dikformaat door-en-door DoP downloads DUBOkeur® DuraSilent® duurzaam bouwen eindband facturen fietspad geluidreducerend genuanceerd grasbeton grijs hechtmortel hoekstukken hol-en-dol hulpstuk IBL 630 inrit inspiratie invalide iso kalk KIWA klein facet kleuren kleurvast kleurverschil KOMO kwaliteit lumencolor maaiveld machinaal media milieu Milieukeur® monster MVO omvormeermachine onderhoud onkruidvrij opsluitbanden pakket pallets parkeerband Photoment® plakband privacyverklaring productinformatie Reduton® reflecterend rijbaan rijrichting scheidingsband schijnvoeg sleuven splintervrij statiegeld stenen stikstof stil stootband tegels toeslag uitloop uitslag uitventen verband verpakkingsboekje verwerkingsadvies video visbek vlak Voegsteen voorwaarden wagenpark watertransport weblink zeskantstenen

Hechtmortel 630 aanbrengen met de ELBO lijmverdeelwagen

Onze Hechtmortel 630 van Bruil® Beton en Mix is een kwalitatief hoogwaardige bandenlijm van Nederlands fabrikaat. De lijm kan handmatig aangebracht worden, maar ook met een lijmverdeelwagen. De firma ELBO verkoopt en verhuurt hiervoor verdeelwagens. Daarnaast zijn speciale mixers beschikbaar die tegen een zeer goede kosten-batenverhouding in te zetten zijn. In onderstaande folder vindt u informatie over de lijmverdeelwagen van ELBO waarmee eenvoudig Hechtmortel 630 aangebracht kan worden. ELBO verkoopt en verhuurt. Voor aanvullende informatie en prijzen verwijzen wij naar www.elbo.nl.

ELBO lijmverdeelwagen

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Op onze leveranties zijn, naast de Algemene voorwaarden Betonhuis, ook onze aanvullende leveringsvoorwaarden van toepassing.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Uw invalideninritbanden zijn afgerond?

Inderdaad, onze invaliden-inritblokken wijken af van de gangbare elementen in de markt. In de praktijk is namelijk gebleken dat een rolstoelgebruiker liever schuin het trottoir op rijdt. Door de afgeronde linker en rechter blokken is dat eenvoudiger.

Invaliden-inritblok

Wat betekent "BSV®" eigenlijk?

Leuke vraag. De afkorting staat voor Beton Splinter Vrij en verwijst ze naar de splintervrije producten die voorzien van een facet en afstandhouder. Daarmee zijn deze stenen en tegels tegen een hogere belasting bestand en worden beschadigingen beter voorkomen. Oud-directeur Bennie Staman heeft altijd gezegd, dat de afkorting staat voor "Bennie Staman Vinding". Een beetje gelijk had hij wel, want v.d. Bosch Beton was, onder zijn leiding, de eerste in Nederland die zijn stenen van zo’n afstandhouder voorzag.

Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene voorwaarden Betonhuis zijn van toepassing op al onze diensten.

Algemene leveringsvoorwaarden BFBN

Almelo en Reef Infra kiezen voor Ecoton®

Mede omdat wij met materialen van v.d. Bosch Beton hebben ingeschreven op het onderhoudsbestek van de gemeente Almelo, behaalde Reef Infra de hoogste EMVI-score.

v.d. Bosch Beton, gevestigd in Almelo, levert reeds onder DUBOkeur® aan Reef. Sinds begin 2014 worden de geleverde betonproducten geleverd onder de naam Ecoton®, wat staat voor economisch en ecologisch beton. v.d. Bosch Beton is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmaterialen te maken die voldoen aan de strenge KOMO-certificatie. Het gaat daarbij om zowel betontegels, banden als klinkers. De materialen zijn gecertificeerd door Stichting Milieukeur®. Deze materialen zijn wat duurder in aanschaf, maar leveren wel een extra investering op het gebied van duurzaamheid op. Dit is onderdeel van onze aanbieding richting de gemeente Almelo geweest.

Naast de leverantie van Ecoton® producten, voorziet v.d. Bosch Beton ook in gebruikmaking van GasNeutraal, Groene Elektriciteit, zet de fabrikant medewerkers in vanuit SROI en is haar CO2-inventarisatie door KIWA geverifieerd.
R.J.M. Mensink, projectleider Reef Infra

Certificaat BBB-keur 1

Sommige producten uit ons assortiment zijn (nog) niet KOMO-gecertificeerd. Voor deze producten is nog geen nationale norm opgesteld, maar wij hebben hier wel een interne kwaliteitsstandaard voor. Voor deze producten geldt dat ze geleverd worden conform IBRL.001 met ons interne BBB-keur 1 certificaat. Ter info: grasbeton wordt sinds juli 2014 niet meer onder BBB-keur 1 geleverd, maar met Kiwa-certificaat conform BRL K11001.

BBB-keur 1

Bedrijfsfilm v.d. Bosch BetonBeschadigingen voorkomen

Hoewel betonproducten meer en meer kleurvast geleverd worden en kleine afsplinteringen geen ramp zijn, verdient het de voorkeur dit te voorkomen. Door stenen met een mechanische opperman te vervoeren op de bouwplaats, of op de meegeleverde pallets, in plaats van ze in een kruiwagen te kiepen, worden beschadigingen voorkomen. Aftrillen verdient de nodige aandacht. Zo moeten de stenen droog zijn, het oppervlak schoongeveegd en het trilapparaat voorzien zijn van kunststof bekleding. Dit laatste is vooral bij kwalitatief hoogstaande producten het geval. Denk aan Basaltic® producten, Novacolor®, Duracolor®, Nostalgica®, Voegstenen en stenen met klein facet.

Klein facet 1x1 mm.

Wat betekenen die kleurnummers?

Iedere kleur krijgt van ons een uniek nummer. Dit nummer van vier cijfers staat voor zaken als kleurtype, toeslagmateriaal en cementsoort.

BéVéMat® is cradle-to-cradle

Het bermverhardingssysteem BéVéMat® voorkomt niet alleen eenzijdige ongevallen, maar is ook onderhoudsvriendelijk. Omdat de afzonderlijke elementen in één beweging uit het werk te halen zijn, is het systeem optimaal geschikt voor toekomstig onderhoud. De elementen kunnen zelfs inclusief gras en grond opgeslagen worden en na het onderhoud op dezelfde plek, of elders, hergebruikt worden. Een klassiek voorbeeld van cradle-to-cradle.

BéVéMat verwijderen en herleggen N307

Waarom is een bocht 78,5 cm. lang?

Leuke vraag. Het antwoord ligt in het getal ∏ (pi). Het aantal banden dat je, om een bocht van 90 graden te maken, nodig hebt is bijna altijd de straal (r) maal twee. Van een r=8 heb je dus 8 * 2 = 16 bochten nodig. Dat is een handigheidje.

Omdat het getal ∏ (pi) voor vaste verhoudingen zorgt, zijn bijna alle banden 78,5 cm. lang. Immers, wanneer je een straal van 8 meter hebt zoals in dit voorbeeld, dan is de omtrek van de hele cirkel ∏ * (8 * 2) ≈ 50,28 meter. In totaal had je 4 * 16 bochten = 64 bochtstukken voor de hele cirkel nodig. De lengte van één bochtstuk is dus 50,28 / 64 ≈ 0,785 meter.

Besluit bodemkwaliteit Reduton®

Besluit bodemkwaliteit Reduton®.

 width=

Bouwstoffenbesluit fabriek Almelo

Certificaat met betrekking tot het bouwstoffenbesluit (fabriek Almelo).

Bouwstoffenbesluit fabriek Almelo

Bouwstoffenbesluit fabriek Vriezenveen

Certificaat met betrekking tot het bouwstoffenbesluit (fabriek Vriezenveen).

Bouwstoffenbesluit Vriezenveen

Breuklastklassen betontegels

Overzicht van de breuklastklassen van onze betontegels.

Breuklastklassen

Breuklastklassen grasbeton

Sinds in de inwerkingtreding van de BRL K11001 wordt grasbeton door v.d. Bosch Beton geleverd onder KIWA-certificaat. Bij het bepalen van de verkeerklasse en daarmee sterkte komen verschillende termen aan bod. Graag leggen we deze aan u uit.

Breuklastklasse
(BK) [kN]
VerkeersbelastingKarakteristieke
breuklast [N/mm]
Minimum
breuklast [N/mm]
5Licht verkeer12,510
15Normaal verkeer37,535
25Zwaar verkeer62,560

Breuklastklasse
De breuklastklasse wordt gebruikt om een duidelijke onderverdeling te maken van verschillende soorten tegels. Met bijvoorbeeld de 15 kN wordt de puntbelasting aangeduid. Deze 15 kN is omgerekend bijvoorbeeld (ongeveer) 1,5 ton. Het element kan dus een puntbelasting hebben van 1,5 ton. Bij puntbelasting praat je overigens altijd over een heel klein oppervlak. Autobanden hebben een groter oppervlak, dus in de praktijk kan een tegel veel meer gewicht hebben dan 1,5 ton.

Karakteristieke breuklast
Deze waarde is in de BRL maatgevend. Het is de belasting (bijv. 15 kN) gedeeld door de breedte van het product.

Minimale breuklast
Bij het bepalen van de karakteristieke breuklast worden meerdere monsters beproefd. Het kan voorkomen dat één van deze monsters een lagere breuklast heeft dan de karakteristieke waarde. Is deze hoger dan de minimale breuklast dan en nog meer monsterstenen beproefd. Deze extra monsters moeten dan allemaal hoger zijn dan de karakteristieke waarde.

De verkeersbelasting is in de BRL als volgt omschreven:
Licht verkeer - maximaal voetgangers en (brom)fietsverkeer
Normaal verkeer - maximaal personenauto’s en bestelwagens
Zwaar verkeer - maximaal vrachtwagens

BRL K11002

Genereren van milieuprofielen voor betonnen infra producten. Duurzaamheidsverklaring op aanvraag.

 width=

Calculatie PVN bestratingsvoegen

Middels dit document berekend u eenvoudig de benodigde hoeveelheid CityPro.

PVN


Certificaat DuraSilent® geluidreducerende stenen

Certificaat behorende bij het rapport over DuraSilent® geluidreducerende stenen.

Certificaat DuraSilent®

CO2-emissie van cement wordt steeds lager

Ja. Cement heeft een hoge CO2-waarde. In Nederland doen we het echter nog zo slecht niet. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld landen als China.

Portlandcement wordt gewonnen uit kalksteen. Hierbij komt veel CO2 vrij. Wereldwijd is de uitstoot van cement op >1000 kilo CO2 per ton cement. Europees is dit ca. 740 kg/ton. De Nederlandse cementindustrie is relatief schoon door moderne technologie en gebruik van hoogovencement (CEM III). Hierbij wordt een deel van de portlandklinker vervangen door hoogovenslakken en een zwaveladditief. Met andere woorden; hoogovencement is relatief schoon.

CO2-emissie van verschillende cementsoorten

Portlandklinker wordt gemaakt door kalksteen af te graven, bijvoorbeeld in Nederland rondom Maastricht, en deze te calcineren (verhitten). Hier komt de vele CO2 vrij. Daarnaast vormt de winning van kalksteen een belasting voor milieu en het landschap.

Complimenten over jullie chauffeurs

Ik wil jullie even de complimenten geven over jullie chauffeurs. Hoe netjes en rustig ze omgaan met leveringen in het centrum van Emmen! Mag ook wel een keer genoemd worden. – M. Paulusma, Hoornstra's Infrabouw

Craquelé: geen reden tot ongerustheid

Soms is er een patroon waarneembaar op het oppervlak van betonproducten van schijnbaar kleine barstjes. Is dit een reden tot ongerustheid?

><br></p><p>Hieronder wordt het verschijnsel verklaard en naar verwachting de ongerustheid weggenomen. Het patroon lijkt op het verouderingsverschijnsel dat men wel eens waarneemt bij keramiek, bijvoorbeeld kopjes, vazen en wandtegels. Net als bij de keramische producten noemt men het verschijnsel bij beton en betonproducten craquelé. Echter heeft het verschijnsel bij betonproducten niets met veroudering te maken en is in de meeste gevallen volstrekt onschuldig. Bij aardvochtig beton kan het ontstaan door een combinatie van zeer sterke verdichting en bepaalde vochtgehaltes van de specie. Het treedt uitsluitend op in dat deel van het oppervlak van het product dat tijdens verdichting sterk wordt aangedrukt. Op dat raakvlak kan onder deze omstandigheden gemakkelijk transport van materiaal en vocht plaatsvinden waardoor er een grillig patroon gevormd wordt van kanaaltjes met geringe diepte. De vochthuishouding is daar net iets anders dan in de rest van het oppervlak. Is het product volledig droog dan tekenen de kanaaltjes zich in lichte mate af, maar met name als het product nat is geweest en weer opdroogt is het grillig gevormde patroon duidelijk waar te nemen. Voor de kenners: er bestaat een (licht) verschil in watercementfactor tussen de kanaaltjes van het patroon en de rest van het oppervlak.</p><p>Optisch is het verschijnsel minder fraai (alhoewel men daar verschillend over kan denken) maar omdat het verschijnsel zich beperkt tot geringe diepte bestaat er geen gevaar voor de duurzaamheid van het product. Er is geen reden tot ongerustheid betreffende de kwaliteit. Wellicht ten overvloede: craquelé vormt geen reden voor afkeur.</p><p>NB met “duurzaamheid” wordt in dit geval de weerbestandheid en bestandheid tegen verkeersbelasting bedoeld, dit in tegenstelling tot “duurzaamheid” in de betekenis van de mate van belastend voor het milieu.</p>
 </div>
 
 
 <div class=

DUBOkeur®

Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®.

Dubokeur®

DUBOkeur® informatiefolder

Meer informatie over DUBOkeur®.

DUBOkeur®

Is DuraSilent® ook in dikformaat verkrijgbaar?

Nee, helaas, dat kan niet. Omdat een dikformaat meer voegen heeft dan een keiformaat ontstaat ook meer wrijving tussen autoband en steen. Dus meer geluid. Uiteraard is een dikformaat wel te krijgen als Duracolor®. Een stille DuraSilent® rijbaan kan dus zonder problemen gecombineerd worden met dikformaten in parkeervakken of drempels.

DuraSilent®

Informatie over DuraSilent® geluidreducerende bestrating met een 100% kleurvaste deklaag.

DuraSilent® geluidreducerende stenen

Ecodrain® en Ecopass® ecologische waterbeheersing

Voor het aanbrengen van waterdoorlatende of -passerende oppervlakken is een goede voorbereiding van belang. Hiervoor hebben wij een folder gemaakt met aanvullende informatie.

Ecoton® CO2 reduceert CO2-emissie van betonproducten

Prestatieverklaring (DoP)

Prestatieverklaring (DoP) van v.d. Bosch Beton.

Prestatieverklaring (DoP)

Ons eigen wagenpark is goed voor het milieu

Ons wagenpark is modern en zuinig. Omdat wij onze eigen vrachtwagens overdag flexibel kunnen inzetten, kunnen wij veel retourvrachten plannen. Daarmee rijden onze auto’s niet vaak leeg terug richting Almelo. Dat is goed voor onze bezetting maar niet in de laatste plaats voor het milieu.

's Avonds koppelt een andere chauffeur een bulkwagen achter de vrachtwagen en halen wij cement op. Dat gebeurt dus met een auto die niet volledig afgekoeld is. Resultaat is dat onze auto's relatief veel kilometers maken en, nog belangrijker, zuiniger rijden omdat ze nooit helemaal afkoelen.

Voorwaarden Euler Hermes Kredietverzekering

Omdat wij bij Euler Hermes Kredietverzekering aangesloten zijn, zijn ook de voorwaarden van Euler Hermes van toepassing op onze overeenkomsten.

Euler Hermes

Fabel: "Beton wordt uiteindelijk altijd grijs"

Natuurlijk levert ook v.d. Bosch Beton stenen die door middel van kleurstof (verf) gekleurd zijn en daarmee een lager prijsniveau hebben. Hoewel wij deze producten voorzien van een fijne deklaag, waardoor ze minder snel slijten, vervagen de kleuren langzamerhand. Het overgrote deel van ons assortiment is echter kleurvast. Dat is geen loze kreet; deze stenen worden namelijk voorzien van materialen die van nature gekleurd zijn. Wat zwart, rood of geel uit de groeve komt verkleurt niet meer. Met recht een fabel dus.

Grasbeton nooit op de kop leggen

Grasbeton leent zich uiteraard prima voor de verharding van een parkeerplaats. Groen en waterdoorlatend. Voorheen werden de tegels wel eens op de kop gelegd om voetgangers een gemakkelijk begaanbaar oppervlak te bieden. Resultaat? De sleuven zitten aan de onderzijde en zorgen voor veel breuk. V.d. Bosch Beton biedt daarom verschillende soorten vlakke grasbetontegels aan. Zowel ten behoeve van parkeerplaatsen als voor geluidarme en fietsvriendelijke bermverharding.

Grasbeton onder KIWA-keur

Meer informatie over de BRL K11001 - Grasbetontegels is te vinden vinden in deze folder. Hier vindt u ook een overzichtje van de verschillende verkeersklassen en breuklastklassen.

Grasbeton onder KOMO volgens BRL 2320

Waar is de "S" bij grasbeton gebleven?

Wij willen graag innovatief zijn, in het bijzonder op gebied van grasbeton. Door als eerste onze grasbetontegels van ronde gaten te voorzien, waren onze tegels de sterkste in de markt. Om tegels met ronde gaten te onderscheiden van tegels met vierkante gaten, hebben we destijds een "S" aan de productnaam toegevoegd. Inmiddels hebben al onze tegels ronde gaten. Het onderscheid is dus niet meer noodzakelijk. Nokkentop-SV-tegels® heten vanaf nu dus weer Nokkentop-V-tegels®.

 data-mce-src=

Grasbeton op de plek waar u wilt

Door eigen transport is v.d. Bosch Beton een flexibele en wendbare partner. Onze chauffeurs staan niet alleen voor dag en dauw op, maar plaatsen de afzonderlijke pakketten met grasbeton op de plek waar u wilt. Dat voorkomt onnodige verplaatsing van materiaal en dus kosten aan uw kant.

Graspas-SV-tegels® vlak

Hoeveel hechtmortel heb ik nodig?

Wij gaan bij Hechtmortel 630 en bij Poltec® 717 meestal uit van 10 meter per zak van 25 kg. Dit is op basis van 3 tot 10 mm. laagdikte. Bij een band van 20 cm. breed heb je dan 2,5 kg. nodig. Een 13/15x16 is smaller en heeft dus iets minder mortel nodig, een RWS-band van 22,5 cm. breed uiteraard iets meer.

Hechtmortel 630 is ook geschikt voor iets dikkere laagdiktes om kleine hoogteverschillen te overbruggen. Hierbij houden wij als maximum 25 mm. laagdikte aan.

Hebben uw banden hol-en-dol of visbek?

Onze banden hebben visbeksluiting. Uitzondering zijn de kleinste opsluitbanden 5x15, 6x15, 6x20 en 8x20. Deze hebben hol-en-dol.

Reduton® Innovatie-certificaat

Met dit Innovatie-certificaat, afgegeven in overeenstemming met het Kiwa-Reglement voor Certificatie, verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de betonproducten vervaardigd met Reduton® Geopolymeerbeton.

 width=

Inritverloopband of eindband?

Twee termen voor één product. Een inritverloopband duikt van een trottoirprofiel naar maaiveld. Een inritverloopband "links' heeft (kijkende richting het trottoir) het trottoirprofiel links en rechts de maaiveldzijde. Voor de snelle denkers; een inritverloopband "links' is dus hetzelfde als een eindband "rechts".

Inritverloop links, rechts of tussen

ISO 14001 certificaat

Het milieumanagementsysteem van v.d. Bosch Beton is sinds februari 2014 gecertificeerd conform ISO 14001.

ISO 14001

ISO 9001 certificaat

Het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton is sinds 1998 gecertificeerd conform ISO 9001.

ISO 9001

Witte uitslag verdwijnt vanzelf

Informatie over witte uitslag of kalkuitbloei.

Witte uitslag verdwijnt vanzelf

Witte uitslag verdwijnt vanzelf

Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.

De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de poriën in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.

Download hier meer informatie over kalkuitbloei.

Het verschil tussen een keper- en een elleboogpakket

Met behulp van onze omvormeermachine levert v.d. Bosch Beton een "echt" keperpakket. Echter, er zitten voor en nadelen aan een keperpakket. In de praktijk zie je dat stratenmakers graag met een elleboogpakket willen keperen. Een keperpakket bevat minder stenen per laag zodat je meer loze ruimte op het pallet hebt. Dat maakt bijvoorbeeld dat je minder stenen per vracht kunt vervoeren, maar ook minder stenen per slag straat. Daarnaast melden stratenmakers ons dat je met een keperpakket minder makkelijk "de lijn" houdt in je straatwerk. Het handmatig dichtstraten van de overblijvende driehoeken nemen ze dan zelfs op de koop toe. Maar, zoals gezegd: een keperpakket behoort sinds de ingebruikname van onze omvormeermachine ook tot de mogelijkheden. Zelfs in genuanceerde kleuren.

Keperverband straten met machinaal elleboogpakket

KIWA-certificaat grasbetontegels

Certificaat voor grasbetontegels (afkomstig van onze fabriek in Almelo).

KIWA-certificaat grasbetontegels

Geen kolk naast een invalideninrit

Een tip die uit praktijkervaring is vastgesteld: straat nooit een kolk naast een invalideninrit. Immers, het straatniveau is ter plaatse van de kolk op z’n laagst. Dat maakt het niveauverschil tussen straat en trottoir groter; niet handig voor minder validen. Daarnaast ontstaan eerder plassen bij grote regenval en dat is niet comfortabel voor rolstoelers.

v.d. Bosch Beton heeft twee interessante producten als oplossing voor invalidenopritten. Onze inritblokken hebben een afgeronde zijkant, wat rolstoelvriendelijk is. Daarnaast kunnen we voor het overbruggen van de goot, iets wat voor veel ellende kan zorgen als het regent, een ribbelklinker leveren.

KOMO-certificaat banden Almelo

Certificaat voor banden afkomstig van onze fabriek in Almelo. In Almelo worden bijna alle rechte banden gemaakt.

KOMO-certificaat banden (Almelo)

KOMO-certificaat banden Vriezenveen

Certificaat voor banden afkomstig van onze fabriek in Vriezenveen. De meeste hulpstukken komen uit Vriezenveen.

KOMO-certificaat banden (Vriezenveen)

KOMO-certificaat betonstraatstenen Almelo

Certificaat voor betonstraatstenen afkomstig van onze fabriek in Almelo.

KOMO-certificaat betonstraatstenen (Almelo)

KOMO-certificaat betonstraatstenen Vriezenveen

Certificaat voor betonstraatstenen afkomstig van onze fabriek in Vriezenveen. 

KOMO-certificaat betonstraatstenen (Vriezenveen)

KOMO-certificaat betontegels Almelo

Certificaat voor betontegels afkomstig van onze fabriek in Almelo.

KOMO-certificaat betontegels (Almelo)

KOMO-certificaat betontegels Vriezenveen

Certificaat voor betontegels afkomstig van onze fabriek in Vriezenveen. De meeste tegels komen uit Vriezenveen.

KOMO-certificaat betontegels (Vriezenveen)

KOMO-certificaat Leicon®

Certificaat voor de producten die van de firma Leicon® afkomstig zijn.

KOMO-certificaat Leicon®

Alles volgens KOMO normering

In de basis leveren wij al onze producten met een KOMO certificaat. Producten waarvoor echter nog geen norm beschikbaar is, worden geleverd onder ons eigen kwaliteitscertificaat BBB-keur 1. Voor deze producten stellen wij zelf een norm op, vergelijkbaar met de KOMO, echter met bepaalde uitzonderingen of aanvullingen.

Grasbeton was tot nu toe het beste voorbeeld van zo'n interne kwaliteitsnorm. Sinds 2014 echter, is de BRL K11001 van kracht. Mede op initiatief van v.d. Bosch Beton is hiermee een kwaliteitsstandaard beschikbaar om sterkte en uiterlijk te keuren. Ook bij grasbeton hoort dus inmiddels een KIWA-certificaat.

De kwaliteit van v.d. Bosch Beton wordt, behalve door onze eigen kwaliteitsdienst, ook getoetst door KIWA. Zij zien ook toe op onze werkwijze, vastgelegd volgens ISO 9001.

Lidl kiest voor stenen v.d. Bosch

Lidl bouwt volgens Groen Bouwen. Op basis van een toegevoegde waarde op gebied van duurzaamheid viel het oog van Lidl op v.d. Bosch Beton. Hierbij waren enkele factoren van doorslaggevend belang. Zo levert v.d. Bosch Beton niet alleen onder DUBOkeur® maar worden de stenen voor Lidl ook voorzien van een Ecoton® onderbeton, waarbij gerecycled puin verwerkt wordt in nieuwe stenen. In onderling overleg werd gekozen voor een kleurvaste steen, in een speciaal voor Lidl ontwikkelde kleur.

Lidl Lochem

Liever een fijne deklaag dan door-en-door!

Wij produceren standaard stenen met een fijne deklaag. Een fijne deklaag voorkomt dat u direct grof grind aan de oppervlakte van een steen krijgt te zien. Eventueel kan een fijne deklaag voorzien worden van natuurlijk kleurvast gesteente, waardoor de steen tot in lengte van jaren mooi blijft.

De term "door-en-door' wordt nog wel eens verward met "kleurecht". Door-en-door wil niet meer zeggen dan dat er in de grove onderbeton kleurstof/verf is gedaan. Daarnaast is er bij stenen zonder deklaag eerder sprake van roestvorming als gevolg van vervuiling (pyriet) in de gebruikte toeslagmaterialen.

Lumencolor® reflecterende deklagen

Folder met betrekking tot Lumencolor® producten.

Lumencolor® reflecterende deklagen

Wat maakt Lumencolor® reflecterend?

Onze reflecterende producten uit de Lumencolor® serie bevatten materialen die van nature wit en reflecterend zijn. Wij hebben zorgvuldig gekozen voor deze grondstoffen, omdat hier niet meer CO2 vrij komt dan bij andere toeslagmaterialen. Grondstoffen die relfecterende gemaakt worden door middel van een bewerkingsproces hebben dit voordeel niet. Wat v.d. Bosch Beton overigens nog kan toevoegen aan de reflecterende deklaag zijn retro-reflecterende glasparels met verbluffende reflectiewaarden.

Machinaal straten van genuanceerde kleuren

Betonproducten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. v.d. Bosch Beton levert effen kleuren en genuanceerde kleuren. Kenmerk van genuanceerde kleuren is dat geen enkele steen en geen enkele laag stenen gelijk is. Bij het verwerken dienen dan ook de verschillende lagen door elkaar verwerkt te worden. Machinaal straten met een traditioneel machinaal pakket is dan niet mogelijk. Hiervoor heeft v.d. Bosch een speciale omvormeermachine ontwikkeld.

Enkele voorbeeldkleuren

Milano kleurvastRood-bruin kleurvastBruin-zwart kleurvastNovacolor® Livorno

Machinaal verleggen van grasbetonCementtransport in de nachtWat is het verschil tussen Milieukeur® en DUBOkeur®?

Wanneer u producten besteld die voorzien zijn van het certificaat van de Stichting Milieukeur bent u ervan verzekerd dat in deze producten bouwmaterialen gerecycled zijn. Ecoton® van v.d. Bosch Beton is hiervan een perfect voorbeeld.

Het DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennis instituut over milieubelasting van bouwmaterialen. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk aantonen dat ze een duurzame keuzen zijn.

Milieukeur producten Almelo

Certificaat voor ongewapende betonproducten voorzien van Milieukeur®, afkomstig van onze fabriek in Almelo.

Milieukeur betonstraatstenen

Milieukeur producten Vriezenveen

Certificaat voor ongewapende betonproducten voorzien van Milieukeur®, afkomstig van onze fabriek in Vriezenveen.

Milieukeur betonbanden en betontegels

Milieumanagementsysteem conform ISO 14001

Sinds februari 2014 is het milieumanagementsysteem van v.d. Bosch Beton gecertificeerd conform ISO 14001. v.d. Bosch Beton wil middels haar milieumanagementsysteem beter inzicht krijgen in milieueffecten en milieuprestaties verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als CO2-emissie, afvalstroom, gebruik van grondstoffen, energieverbruik en andere milieuzaken. Ook de ontwikkeling van producten die invloed op het milieu hebben vormt een belangrijk element van het milieumanagementsysteem. ISO 14001 vormt een prima aanvulling op het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton dat ISO 9001 gecertificeerd is.

ISO 9001   ISO 14001

Nostalgica® authentieke bestrating

Informatie over Nostalgica® authentieke bestratingen.

Nostalgica® authentieke bestratingen

Novacolor®

Informatie over Novacolor® producten met een licht uitgewassen kleurvaste deklaag.

Novacolor® producten

Omvormeermachine voor machinale pakketten

Primeur in Europa! De eerste pakketten rolden afgelopen week onze hypermoderne fabriek uit. Hierbij een indruk, hoe het omvormen gaat. "Van handpakket, naar machinaal pakket". In onderstaande film laten we machinaal pakket elleboog zien, maar er zijn veel meer mogelijkheden.


Enkele voorbeelden:

><br data-mce-bogus=

Dankzij de nieuwe omvormeermachine is v.d. Bosch Beton nu ook in staat om genuanceerde kleuren in machinaal pakket te leveren! 

 width=

Onkruidbestrijding door verbrandenInvoegen van onkruidvrije bestrating

Voegsteen en Voegtegel van v.d. Bosch Beton laten zich perfect verwerken tot een onkruidvrij oppervlak met CityPro van PVN Bestratingsvoegen.

In- en uitwendig zijn gelijk bij opsluitbanden

Omdat een opsluitband twee gelijke zijden heeft, de band heeft immers geen trottoirprofiel, wordt hier ook niet van in- en uitwendig gesproken. U kunt uitwendige bochten of hoekstukken dus ook bij een inwendige oplossing toepassen. Enig verschil is dan aan welke zijde de visbeksluiting zit.

Hoekstuk 45 graden bij de opsluitband 10x20

Op sommige pallets van v.d. Bosch zit een oranje stip?

Klopt. Wij hebben twee soorten pallets. De pallets die voor machinale pakketten tegels gebruikt worden hebben een oranje stip. Pallets die voor stenen gebruikt worden hebbend deze stip niet. Wij vragen onze klanten om ze separaat aan te bieden.

Pallets retourneren

Pallets retourneren

Sommige producten van v.d. Bosch Beton worden op een statiegeldpallet aangeboden. Uiteraard halen wij deze bij u op. Echter vragen wij u rekening te houden met enkele zaken.

Pallets retourneren

Zo werkt Photoment®

v.d. Bosch Beton levert Photomentsteen. Stikstofproblemen lossen hierbij op door gebruik van Photoment®. Photoment® is niets meer dan een betonsamenstelling met titaandioxide. De reactie van het titaandioxide (TiO2) in de Photoment® met omgevingslicht leidt tot de vorming van een superhydrofiel oppervlak op de betonsteen. Hierdoor “laadt het betonproduct op” en kan het stikstof aan het oppervlak binden. Zie vdboschbeton.nl/photomentsteen voor een uitgebreide omschrijving.

Voegsteen onkruidvrije bestrating (polymeer voegmortel)

Informatie over het invoegen van Voegsteen met polymeer voegmortel. Voegstenen kunnen ook met epoxy-voegmortel ingevoerd worden. Sommige leveranciers kunnen een prijsopgave maken inclusief garantie.

Polymeer voegmortel voor Voegsteen

Kun je een straal vaststellen d.m.v. de porring?

Nee, eigenlijk niet. Het meten van de porring van de band sluit bijzonder nauw en is een methode die in geval van nood toegepast kan worden. Dat dit nauw sluit blijkt wel uit het feit, dat het verschil tussen een R=7 en R=10 slechts twee millimeter is.

Meten van de porring

De straal van bochtstukken is bij nieuwe banden aan de kopse kant of de zijkant aangegeven. Bij hergebruik is deze aanwijzing vaak onleesbaar geworden. Met behulp van onderstaande porringlijst kunt u de juiste straal achterhalen. De lengte van de bochtbanden is hier bepaald op de veel gebruikte lengte van 78,5 cm. Het aantal elementen per kwartcirkel is dan steeds gelijk aan 2x de straal in meters. Let er wel op of het gaat om een inwendige of uitwendige bocht. Porringmaten worden altijd aan de holle zijde van de bocht, bij benadering, gemeten.

Straal
in m1
Lengte
in m1
Porring
in cm
Graden
per stuk
Stuks per
¼ cirkel
R = 0,45
0,710
8,8 cm
90,0
1
R = 0,50
0,785
8,0 cm
90,0
1
R = 0,60
0,942
12,5 cm
90,0
1
R = 0,75
0,590
4,6 cm
45,0
2
R = 1,00
0,785
6,1 cm
45,0
2
R = 1,50
0,785
4,2 cm
30,0
3
R = 2,00
0,785
3,6 cm
22,5
4
R = 2,50
0,785
2,9 cm
18,0
5
R = 3,00
0,785
2,4 cm
15,0
6
R = 4,00
0,785
1,9 cm
11,3
8
R = 5,00
0,785
1,6 cm
9,0
10
R = 6,00
0,785
1,3 cm
7,5
12
R = 7,00
0,785
1,1 cm
6,4
14
R = 8,00
0,785
1,0 cm
5,6
16
R = 10,00
0,785
0,9 cm
4,5
20
R = 12,00
0,785
0,8 cm
3,7
24
R = 15,00
0,785
0,5 cm
3,0
30

Privacyverklaring

Privacyverklaring v.d. Bosch Beton.

Privacyverklaring

Reduton® - cementloos beton

v.d. Bosch Beton* b.v. is in samenwerking met SQAPE er in geslaagd om het cement in betonbestratingsproducten te vervangen met behulp van geopolymeertechnologie. De productie van cement veroorzaakt CO2. Door Reduton® toe te passen wordt een extreem lage CO2-uitstoot en MKI bereikt.

Meer informatie is te vinden op www.reduton.nl of in onderstaande folder.

 width=

Reduton® - Cementloos beton80% minder CO2 met Reduton®

Waarom kiezen voor Reduton®

 • Extreem lage CO2-uitstoot en MKI-score (Milieu Kosten Indicator);
 • Bindmiddel realiseert ruim 80% CO2-uitstoot reductie ten opzichte van de standaard;
 • Maakt gebruik van secundaire grondsto­ffen (minerale reststo­ffen);
 • Past in MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);
 • Alle Reduton® producten voldoen aan het besluit bodemkwaliteit;
 • Alle grondstoffen­ en zijn CE gecertificeerd;
 • Alle Reduton® producten zijn recyclebaar;
 • Naar wens een oplossing (zuurbestendig, sterkte, uitbloei etc.).

><br data-mce-bogus=

Hoe kan ik de rijbaan van het fietspad scheiden?

Als u een overrijdbare scheiding wilt, denk dan eens aan rijwielpadbanden, gazonbanden of onze plateauband. Sinds kort bieden we ook een oploopband 5/30x25. Wilt u een scheiding die niet overrijdbaar is, dan lenen RWS-banden of middengeleide banden 10/30x10 zich hier prima voor. Deze laatste oplossing is door de provincie Gelderland toegepast op de N302. Lees over het project Verkeersveiligeid N302.

Sleuven altijd haaks op de rijrichting

Wij zien in verschillende projecten dat onze graselementen op een "verkeerde" wijze worden aangebracht waardoor mogelijk een minder veilige situatie ontstaat. De sleuven liggen in de lengterichting van de weg waardoor tweewielers (motoren, brommers, fietsen etc.) die naast de weg op de bermverharding in deze sleuven van het product terecht komen. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op een onge(val).

><br data-mce-bogus=

v.d. Bosch Beton produceert diverse soorten graselementen voor uiteenlopende toepassingen. De sleuven dienen te alle tijden haaks op de rijrichting geplaatst te worden., wanneer het bermverharding betreft. Het is veilig en zorgt tevens voor een goede afwatering van de weg naar de berm.

v.d. Bosch betaalt mijn facturen snel!

Wij zijn de vaste leverancier van brandstoffen voor het wagenpark van v.d. Bosch Beton. Wat door ons gewaardeerd wordt is dat ze onze facturen snel betalen. Op deze manier is het prettig zakendoen met v.d. Bosch. – G. Benërink, Weitzelpoort Brandstoffencentrum

v.d. Bosch betaalt haar facturen snel

Wij zijn de huisaannemer van v.d. Bosch Beton en verzorgen onderhoud en andere werkzaamheden in Almelo en Vriezenveen. Wat door ons gewaardeerd wordt is dat ze onze facturen snel betalen. Op deze manier is het prettig zakendoen met v.d. Bosch. – W. Brinkman, Aannemersbedrijf Ter Horst b.v.

Hoezo is onze stootband 17 cm. hoog?

U vraagt bij ons naar een stootband van 20 hoog, maar krijgt in veel gevallen een band die slechts 17 cm. hoog is. Dat doen wij bewust. Deze band heeft namelijk een voet van 8 cm. Daarmee zijn ze makkelijk te verwerken in de bestrating, die immers vaak 8 cm. dik is.

Bisschopsmutsen met symmetrische schijnvoeg

De bisschopsmutsen bij keiformaat van v.d. Bosch Beton zijn voorzien van een symmetrische schijnvoeg. Daarmee wordt verkeerd keperen voorkomen en ontstaat een mooie kantstrook.

><br data-mce-bogus=

Waarom valt een 30x30x8 tegel onder de stenennorm?

Dit klopt inderdaad. Een tegel 30x30x8 is voor de kwaliteitskeuring feitelijk een steen. Dat heeft met de verhouding tussen de dikte en de lengte te maken. Als de dikte vermenigvuldigd met 4 meer is dan de lengte van de tegel, dan spreken we over een steen. In het geval van 30x30x8 is dit dus 8 * 4 = 32, dus meer dan 30 cm.

Transport over waterVoorkom uitloop van tegels

Wij adviseren bij het verleggen de tegels met enige regelmaat 180 graden te verdraaien. Daardoor zullen minimale maatverschillen, welke binnen de toleranties vallen, genivelleerd worden. Uitloop in de maatvoering wordt hiermee voorkomen. In het bijzonder bij grotere oppervlakken is dit van belang.

Brekerzand helpt tegen kalkuitbloei

Op ons werk Schollenkamp te Borculo zijn tegels in geel en zwart in banen naast elkaar gestraat. Door de kalkuitbloei wist ik me geen raad; het was zo wit dat je op sommige plaatsen zelfs geen kleurverschil zag tussen de gele en zwarte tegels. Je weet wel dat het een natuurlijk proces is, maar toch. v.d. Bosch Beton adviseerde me brekerzand te strooien over het oppervlak. Vreemd, maar na een poosje was de kalk helemaal verdwenen! – H . Roessink, Roelofs Wegenbouw.

Kalkuitbloei kon in Borculo worden opgelost
De tegels voor behandeling. Op onze projectenpagina vindt u het eindresultaat.

v.d. Bosch Beton Almelo & Vriezenveenv.d. Bosch Beton App voor Android

Met de app van v.d. Bosch Beton maakt u van uw smartsphone een complete productcatalogus. Download de app nu via de store of onderstaande link en u bent 24 uur per dag op de hoogte van productinformatie, nieuws, projecten en het bekende verpakkingsboekje van v.d. Bosch Beton. Uiteraard altijd up-to-date. De app is overigens ook beschikbaar voor iOS.

v.d. Bosch Beton app voor Android

v.d. Bosch Beton App voor iPhone

Met de app van v.d. Bosch Beton maakt u van uw smartsphone een complete productcatalogus. Download de app nu via de store of onderstaande link en u bent 24 uur per dag op de hoogte van productinformatie, nieuws, projecten en het bekende verpakkingsboekje van v.d. Bosch Beton. Uiteraard altijd up-to-date. De app is overigens ook beschikbaar voor Android.

v.d. Bosch Beton app voor Android

v.d. Bosch Beton | De Succesfactor 2016v.d. Bosch in de Media: De Schakel (Nijwa Groep)

We stonden met een mooi artikel in De Schakel, het huisblad van Nijwa Groep.

De Schakel (Nijwa Groep)

v.d. Bosch in de Media: KIWA Magazine

We stonden met een mooi artikel in KIWA Magazine, over het KOMO certificaat dat we op grasbeton hebben ontvangen.

KIWA Magazine

v.d. Bosch in de Media: Land+Water

In de maart editie van Land+Water is er aandacht voor Reduton.

Land+Water

v.d. Bosch in de Media: Straatbeeld

In de septemberuitgave van Straatbeeld aandacht voor waterdoorlatende bestrating. Hemelwaterinfiltratie is mogelijk op verschillende manieren. Ook de Sinusprofielklinker® van v.d. Bosch Beton in het project De Wellen in Apeldoorn wordt genoemd.

Straatbeeld

v.d. Bosch in de Media: Straatbeeld

In de septemberuitgave van Straatbeeld aandacht het project Miro in Enschede. Hier leverde v.d. Bosch Beton verschillende tinten Novacolor®.

Straatbeeld

v.d. Bosch in de Media: Timmerhuis Uitgelicht

We stonden met een mooi artikel in Timmerhuis Uitgelicht, de nieuwsbrief van de Timmerhuis groep.

Timmerhuis Uitgelicht

v.d. Bosch in de Media: txtures (Ten Cate)

In de wintereditie van txtures aandacht voor AquaBASE.

txtures

Veranderingen op gebied van KOMO en CE

Per 1 januari 2015 verandert het één en ander in de certificering van onze kwaliteit. Europese wetgeving schrijft voor dat de geharmoniseerde CE-markering leidend is. Naast CE-markering wordt in Nederland kwaliteit bij bijna alle leveranciers volgens KOMO-normen gecontroleerd. CE-markering betreft altijd zaken als sterkte, glij-/slipvastheid en of er asbest in het product zit bijvoorbeeld. KOMO controleert op andere eisen aan het product, zoals maatvoering. Inmiddels zijn de KOMO-certificaten aangepast. Een prestatieverklaring DoP is ook beschikbaar op onze site. Zie voor beide www.vdboschbeton.nl/certificaten.

Of het allemaal eenvoudiger wordt, danwel nut heeft vragen wij ons af. U kunt in ieder geval blijven vertrouwen op onze kwaliteit!

ISO 9001   KOMO-certificaat betonstraatstenen (Almelo)

Verpakkingsboekje

Verschillen tussen KOMO en CE

De verschillen tussen een product met KOMO-keur en een product dat alleen een CE-markering heeft zijn niet altijd even duidelijk, maar ze zijn er wel. Kijk ook eventueel op de speciale KOMO-website.

Verschillen tussen KOMO en CE

Vervoer over water

Sinds jaar en dag is vormt de binnenvaart een duurzame schakel in ons bedrijf. Aanvoer van grondstoffen zoals grind geschiedt over water. Ten behoeve van de aanleg van een laad- en loskade bij het XL Businesspark in Almelo, levert v.d. Bosch Beton de bestrating. Middels transport over water wordt het aantal vrachtwagens op de weg verminderd. Daarnaast was het terrein nog niet bereikbaar voor zwaar verkeer. De binnenvaart zorgt daarmee niet alleen voor aanvoer van grondstoffen, maar ook voor levering van het eindproduct.

Hoe wordt grasbeton eigenlijk verwerkt?

Het aanleggen van veilige bermen is inmiddels tot een kunst verheven. Niet alleen de talrijke veilige oplossingen van v.d. Bosch Beton leveren hieraan een bijdrage. Ook de aanleg van veilige bermen is verworden tot een specialisme. Verschillende bedrijven beheersen dit vak. In de onderstaande video legt één van deze bedrijven, de Werktuig- en Bouwdienst Denekamp, uit hoe grasbeton verwerkt wordt. In dit voorbeeld wordt BéVéVerbandblok verwerkt, inclusief het meegeleverde BéVéLon® geotextiel.

Welke voegmortel adviseert u voor uw Voegsteen?

In principe kunt u zowel polymeermortel als epoxymortel toepassen. Polymeer is een zand (één component) dat u in de droge bestrating veegt. Epoxy is een twee-componenten mortel die u in natte toestand aanbrengt. Sommige leveranciers bieden voegmortel aan inclusief aanbrengen. Onder voorwaarden kunnen garanties tot 10 jaar onkruidvrij worden gegeven door deze leveranciers. Zie ook Voegmortel CityPro A.

Voegsteen onkruidvrije bestrating

Door toepassing van Voegsteen onkruidvrije bestrating maakt u van uw openbare ruimte een nette, onderhoudsarme, ruimte. Voegsteen is een keiformaat met een "verjongde kop' waardoor de steen met verschillende soorten voegmortel ingevoegd kan worden.

Voegsteen onkruidvrije bestrating

Voordeel van veilig grasbeton t.o.v. ouderwetse oplossing

Voorkom kleurverschil

Aangezien betonstraatstenen voornamelijk worden vervaardigd uit natuurproducten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende productieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal stenen, banden en tegels in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde produktieserie worden geleverd.

Het verdient de voorkeur uw kleurkeuze aan de hand van een monster te bepalen, aangezien kleuren op een computerscherm of drukwerk altijd iets afwijken van de werkelijkheid.

Welkom bij v.d. Bosch Beton*

Zeskantstenen. Hoe werkt dat qua hulpstukken?

Een honingraatverband is een zeer sterk verband. Speciaal voor plaatsen waar zwaar en wringend verkeer (heftrucks) rijdt, heeft v.d. Bosch Beton de Hardtoptegel® ontwikkeld. Daarnaast is er de BSV-zeskantsteen® voor wie een niet-standaard legverband verkiest. Maar hoe zit dat eigenlijk qua hulpstukken?

Vier- en vijfzijdige hulpstukken
Bij zeshoekige stenen zoals de BSV-zeskantsteen® en de Hardtoptegel® zijn twee soorten hulpstukken verkrijgbaar. Een vierzijdige halve steen wordt in de praktijk gebruikt aan de lange zijde van het verband. Hiervan zijn er 3 per m¹ nodig. Van een vijfzijdige heeft u er 5 per m¹ nodig. Deze worden aan de korte zijde toegepast.

 data-mce-src=

Meer informatie

 data-mce-src=
BSV-zeskantsteen®

 data-mce-src=
Hardtoptegel®

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo